מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: ״המדיניות״), מתארת כיצד גיל סולומון ושות' (להלן: "המשרד", "אנו" או "אנחנו") אוסף ומשתמש במידע אודות משתמשי האתר שלנו (להלן: ״המשתמשים״, "משתמש" או ״אתה״), בכתובת www.gilsolomon.com (להלן: ״האתר״), והשירותים אשר מוצעים או יוצעו מעת לעת במסגרת השימוש בו (להלן: "השירותים"). מדיניות זו הינה חלק מתנאי השימוש שלנו, אשר ניתן למצוא בכתובת: www.gilsolomon.com/hebrew/legal/terms (להלן: ״תנאי השימוש״). אנא קרא מדיניות זו בעיון. כל שימוש באתר והעברת מידע אישי כלשהו אלינו מהווה את הסכמתך המפורשת לאמור במדיניות זו בשים לב לכך שאינך מחויב למסור את פרטיך וכל מידע נוסף ו/או לעשות כל שימוש באתר. מדיניות זו מוסיפה על האמור בתנאי השימוש ולא גורעת מהם בשום צורה. ככל ואינך מסכים לתנאי מדיניות זו, עליך לחדול מכל שימוש באתר.מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך חלה בצורה שווה על שני המינים.

השימוש באתר

האתר מיועד למשתמשים מעל גיל 18. ככל שיתאפשר שירות מסוים למשתמשים בגילאים נמוכים מ-18, על משתמשים אלו לקבל הסכמה של אחד מהוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, טרם השימוש באתר ומסירת פרטים אישיים במסגרתו.
המשרד לא יאסוף במודע מידע על משתמשים שגילם מתחת לגיל 18. ככל והמשרד יאתר משתמש מתחת לגיל 18 נעשה את מירב המאמצים להסיר את פרטיו. ככל ונמסר למשרד מידע אודות משתמשים תחת גיל 18 ניתן לפנות למשרד באמצעות office@gilsolomon.com על מנת להסיר מידע זה

מידע שאנו אוספים והבסיס החוקי לאיסוף המידע

כחלק ממדיניות הפרטיות שלנו ברצוננו להסביר לך את הבסיס החוקי שלפיו אנו מעבדים מידע אישי (כהגדרתו להלן), הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולתקנה הכללית להגנה על מידע של האיחוד האירופי (להלן: "GDPR"), כמו גם לכל דין חל אחר בקשר עם הגנת פרטיות, כדלהלן:
כאשר משתמש משתמש באתר שלנו ובכל אחד מהשירותים, אנו מעבדים מידע אישי של אותו משתמש על מנת לבצע את החוזה שלנו עימו כפי שהוא מגולם בתנאי השימוש או לספק את השירותים לאותו משתמש;
אנו מעבדים מידע אישי, כמתואר להלן, על בסיס חוקי המסתמך על האינטרסים הלגיטימיים שלנו. אינטרס כזה כולל, בין היתר, עיבוד מידע אישי של משתמשינו: (א) כנדרש לאספקת השירותים בהתאם לסעיף 47 של ה-GDPR;
(ב) במידת הצורך למניעת הונאה או ניצול או שימוש לרעה באתר או השירותים;
(ג) במידת הצורך לצורך ביצועי שיווק ותקשורת תקשורת ישירה;
(ד) כנדרש לחלוק בין הגופים התאגידיים הקשורים אלינו לצורך מתן השירותים; או
(ה) כנדרש למניעת גישה בלתי מורשית לרשתות התקשורת האלקטרוניות שלנו והפצת קוד זדוני והפסקת התקפות 'מניעת שירות' ופגיעה במערכות מחשב ותקשורת אלקטרוניות;
חלק מהמידע האישי, כגון קובצי cookie של צד שלישי בהם אנו משתמשים, מבוססים על הסכמה שמספקים לנו המשתמשים כמפורט במדיניות העוגיות שלנו בכתובת: www.gilsolomon.com/hebrew/legal/cookies; ו-
חלק מהמידע האישי עשוי להיות מעובד על ידי שותפי צד שלישי מהימנים שלנו, כמתואר להלן, על בסיס היסוד החוקי המסתמך על האינטרסים הלגיטימיים שלנו שהוזכרו לעיל, למעט כאשר על אינטרסים אלו עולה זכות יסוד של פרטיים והגנת המידע האישי שלהם.
במקרה שיש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו או לנהלי הגנת הפרטיות שלנו, הנך מוזמן לפנות אלינו בכתובת: office@gilsolomon.com בכל שאלה שיש לך בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.

סוגי המידע שאנו אוספים

המשרד אוסף שני סוגי מידע: מידע אישי ומידע שאינו אישי.
"מידע שאינו אישי" פירושו מידע בלתי מזהה אשר עשוי להיות זמין או שנאסף באמצעות שימוש של משתמשים באתר או בשירותים. לידיעתך, בניגוד למידע אישי, מידע שאינו אישי אינו משמש לזיהוי לאדם מסוים ולכן, בעת עיבוד מידע שאינו אישי המשרד אינו מודע לזהותך כתוצאה מעיבוד מידע שאינו אישי זה.
"מידע אישי" פירושו כל מידע המזהה או יכול לשמש לזיהוי אדם, לרבות, אך לא רק, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת IP, פרטי חיוב וכו'.
מידע שאינו אישי שאנו אוספים – המשרד אוסף מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, וכו'. המשרד עשוי להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics.
מידע אישי שאנו אוספים – במידה ובחרת לפנות אלינו באמצעות ״צור קשר״ או באמצעות שליחת דוא״ל ישיר למשרד אנו אוספים את המידע שמסרת לנו לצורך יצירת קשר לרבות שם, טלפון, כתובת דוא״ל ותוכן ההודעה.

זכויות משתמשים

זכות מחיקה והגבלה - אתה עשוי להיות רשאי לבקש את המחיקה או הגבלת המידע האישי שלך, ואנו נענה לבקשות כאלה, ככל שניתן ובמידה הנדרשת על פי הדין החל.
סקירה ותיקון של המידע האישי שלך - תוכל לשלוח לנו בקשה בקשר לסקירת המידע האישי שלך אל: office@gilsolomon.com. במקרה בו המידע האישי שבמאגרינו שגוי או מיושן, תוכל לעדכן ולתקן את המידע האישי שלך על ידי מתן הודעה מתאימה או תיקון המידע האישי ישירות באתר, במידת האפשר.
שמירת המידע האישי - אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשמור כל מידע אישי כל עוד יש צורך בכך כדי: (א) לממש את המטרות המתוארות במדיניות הפרטיות שלנו; (ב) לצורך הגנה או ניהול מחלוקות והליכים משפטיים; (ג) לניתוח ופיתוח האתר או השירותים; ו- (ד) לציית לחוקים, תקנות או כללים רלוונטיים. נתונים שאינם אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.
ניידות של מידע אישי - ככל שהדבר רלוונטי לך ולשירותים, ייתכן שתהיה זכאי לבקש את העברת המידע האישי שלך למדינה אחרת, ואנו נענה לבקשות כאלה, במידה הנדרשת על פי הדין החל.
התנגדות לעיבוד מידע אישי - יש לך את הזכות להתנגד, או לבקש הגבלה על עיבוד המידע האישי שלך.
ביטול הסכמה - יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך בכל עת. לידיעתך, ייתכנו נסיבות בהן אנו זכאים להמשיך לעבד את המידע האישי שלך, בפרט אם העיבוד נדרש כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות והרגולטוריות שלנו. כמו כן, שים לב כי משיכת הסכמה לא תשפיע על חוקיות העיבוד המבוסס על הסכמה לפני ביטולו.
העברת מידע אישי חוצה גבולות - יש לך גם זכות לבקש פרטים מסוימים על הבסיס שלפיו מועבר המידע האישי שלך מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (במידה ואתה תושב שלו), אך ככל שנידרש להעביר לך הסכמי העברת נתונים, ייתכן שיהיה צורך לערוך חלקית ו/או להשחיר הסכמי העברת נתונים כאמור  ו/או פרטים אחרים מסיבות של סודיות מסחרית.
תלונות - יש לך זכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח המקומית שלך להגנה על מידע (כלומר, מקום מגוריך הרגיל, מקום עבודתך או מקום ההפרה לכאורה) בכל עת או בפני המוסדות הרלוונטיים במקום מגוריך. עם זאת, אנו מבקשים ממך, אנא נסה לפתור בעיות כלשהן איתנו לפני שתפנה לרשות הפיקוח המקומית ו/או למוסד הרלוונטי על ידי פנייה אלינו בכתובת: office@gilsolomon.com.

מסירת המידע לצדדים שלישיים

שים לב שאיננו משתפים מידע אישי שנאסף ממך עם צדדים שלישיים או עם שותפינו, למעט באירועים הבאים ורק במידה הדרושה:
מתן שירות - לספק למשתמשים את האתר או השירותים בהתאם לתנאים וההגבלות של מדיניות פרטיות זו או התנאים;
מניעה הונאה - אנו רשאים לשתף כתובות IP שנאספו על ידינו, לצורך איתור הונאות, אי חוקיות, סיכוני אבטחה או בעיות טכניות אחרות הקשורות לאתר או השירותים או כנדרש להפעלה ושיפור האתר או השירותים;
דרישה חוקית - אם המשרד נדרש או סבור באופן סביר שהוא נדרש על ידי חוק או רשויות אכיפת חוק לשתף או לחשוף את המידע שלך;
מחלוקות - בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי מכל סוג שהוא בין משתמשים לבין המשרד ביחס לאתר או לשירותים;
הפרות - במקרה שהפרת את מדיניות הפרטיות או את התנאים שלנו, או שהפרת את חובותיך בקשר לשימושך באתר או בשירותים, או פעלת באופן שלדעתנו סביר שהוא מפר כל דין רלוונטי לרבות חוקים, כללים או תקנות;
ארגון מחדש - אם המשרד מארגן מחדש את המבנה או העסק של האתר או השירותים במסגרת אחרת, בין אם באמצעות שינוי מבנה או המחאה לישות משפטית אחרת, או במקרה של מכירה או מיזוג של המשרד; או
ספקים ושותפים - במקרים מסוימים אנו עשויים לחשוף מידע אישי  לשותפים ולספקי השירותים המהימנים שלנו על מנת שיוכלו לבצע שירותים מבוקשים מטעמנו, כגון לאיתור הונאות, ספקי שרתים ואחסון נתונים או למטרות אבטחה וכדומה.

האם אנו עושים שימוש ב-Cookies

כאשר אתה משתמש באתר או בשירותים, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מעקב הידועות בשם Cookies (להלן: "עוגיות") או web beacons או או טכנולוגיות דומות. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של משתמש, ו-web beacons הן תמונות אלקטרוניות המאפשרות לספור מבקרים שניגשו לדף מסוים ולגשת לעוגיות מסוימות. עוגיות משמשות בדרך כלל גם אתרים המשתמשים בשירותי ניטור ומעקב אחר תנועה של צד שלישי. למידע נוסף על עוגיות אנא עיין במדיניות העוגיות שלנו בכתובת: www.gilsolomon.com/hebrew/legal/cookies.
אם אינך מעוניין להמשיך לקבל מאיתנו עוגיות, למעט עוגיות טכניות, תוכל להודיע ​​לנו על ידי ביצוע ההנחיות לביטול הסכמה לקבלת עוגיות וקבצים אלו שבמדיניות ה-Cookies שלנו בכתובת: www.gilsolomon.com/hebrew/legal/cookies.
במקרה שיש לך שאלות לגבי האופן שבו אנו משתמשים בעוגיות שאינן נענות בהצהרה זו, תוכל לפנות אלינו על ידי שליחת דוא"ל אל: office@gilsolomon.com.

אבטחת מידע

אנו משתמשים בכלים ובאמצעי אבטחה בסטנדרטים הנהוגים בתעשייה על מנת למנוע גישה או חשיפה של מידע אישי של משתמשים לרבות השמדה בלתי חוקית או אובדן מקרי של מידע אישי. במקרה שאתה מאמין שזכויות הפרטיות או האבטחה שלך או של מידע אישי שלך אינן מטופלות בהתאם למדיניות פרטיות זו, או שיש לך חששות סבירים בנוגע לשירות שלנו, אנא צור איתנו קשר בכתובת: office@gilsolomon.com.
למרות שאנו נוקטים במיטב המאמצים שלנו להגן על מידע אישי, שים לב שאמצעי אבטחה אלה אינם יכולים לבטל באופן מלא את סיכוני האבטחה הקשורים למידע אישי. לכן, בעוד שהמשרד משתדל להשתמש באמצעים מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על מידע אישי, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו המוחלטת, ועל כן, לא נהיה אחראים לנזקים שנגרמו כתוצאה מגישה בלתי מורשית למידע אישי שלך, אלא אם החרגת אחריות כאמור אסורה על פי חוק.
שים לב שבמקרה של תקרית אבטחה, שבה אנו מגלים כי המידע האישי שלך עלול להיות בסיכון, אנו ננקוט מאמצים סבירים להודיע לך ולרשות הרלוונטית (במידת הצורך, בכפוף לדין החל).

דיוור שיווקי

אנו לא שולחים למשתמשים מידע מסחרי או מבצעים קידום מכירות באמצעות דיוור ישיר כגון מיילים או הודעות SMS מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת של המשתמש מראש. במקרה בו נתת הסכמה כזו תוכל לבטל את ההרשמה לקבלת הודעות מסוג זה בכל עת, על ידי שליחת הודעה אל: office@gilsolomon.com, או בעקבות ההנחיות לביטול ההרשמה הכלולות בתקשורת כזו.
תוכל לנהל את המנוי שלך לניוזלטר, קידומי מכירות או חומרי שיווק שלנו על ידי הרשמה או ביטול הרשמה בכל עת. שים לב שאם הגדרת את הדפדפן שלך לחסום קובצי Cookie, הדבר עשוי להשפיע על היכולת שלך לבטל את המנוי. אם יש לך קשיים בניהול הדוא"ל שלך או העדפות תקשורת אחרות איתנו, אנא צור איתנו קשר בכתובת office@gilsolomon.com.

האם המשרד מעביר את המידע האישי שלי באופן בינלאומי?

אנו רשאים לאחסן או לעבד את המידע האישי שלך בישראל ובמדינות נוספות לרבות במדינות האיחוד האירופי או במדינות אחרות. אם אתה תושב האזור הכלכלי האירופי (EEA) אנו ננקוט באמצעים מתאימים על מנת להבטיח כי המידע שלך יקבל רמת הגנה מספקת על הנתונים בעת העברתו מחוץ לאזור הכלכלי האירופי. אם אתה תושב תחום שיפוט שבו העברת המידע האישי שלך מחייבת את הסכמתך, אז הסכמתך למדיניות פרטיות זו כוללת את הסכמתך המפורשת להעברת המידע האישי שלך.

הודעות דחיפה (PUSH)

אנו עשויים לשלוח לך מדי פעם הודעות דחיפה בנייד שלך המכשיר שלך עם עדכונים והודעות אחרות שעשויות לעניין אותך. תוכל לבטל את הסכמתך לקבל תקשורת מסוג זה על ידי שינוי הגדרות ההתראות במכשיר שלך.

שינויים במדיניות הפרטיות

לידיעתך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לעדכן או לתקן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת ואנו נפרסם באתר את מדיניות הפרטיות המתוקנת ונעשה מאמצים סבירים להודיע לך על כך בדוא"ל או בהודעת דחיפה על שינויים מהותיים. תאריך העדכון האחרון יבוא לידי ביטוי בתאריך "עודכן לאחרונה" לעיל. תנאים מתוקנים ייכנסו לתוקף באופן מיידי עם פרסומם. לכן, עליך לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת על מנת להישאר מעודכן בכל שינוי. אתה מסכים בזאת, לקבל את פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת כהודעה בפועל עבורך.
המשך השימוש שלך באתר או בשירותים לאחר פרסום השינויים במדיניות פרטיות זו החל מהתאריך "עודכן לאחרונה" לעיל מעיד על הסכמתך לשינויים אלה. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות המתוקנת, אנא הימנע משימוש באתר או בשירותים וצור עמנו קשר באמצעות שליחת דוא"ל אל: office@gilsolomon.com.

קישורים לאתרים/יישומים של צד שלישי

האתר שלנו או השירותים עשויים לקשר לאתרים אחרים או ליישומים של צדדים שלישיים המספקים מידע או שירותים שימושיים. כל מידע שמשתמשים מספקים בדפים המקושרים מסופק ישירות לצד שלישי זה וכפוף למדיניות הפרטיות של צד שלישי כזה. איננו אחראים לתכנים או לנהלי הפרטיות של אתרים המקושרים באמצעות האתר. קישורים מהאתר שלנו לצדדים שלישיים או לאתרים אחרים ניתנים לנוחות המשתמשים. עליך ללמוד על נוהלי הפרטיות של כל אתר לפני שתמסור להם מידע אישי .

דין וחוקים רלוונטיים

לידיעתך, ההוראות הכלולות במדיניות פרטיות זו הנוגעות לעניינים המוסדרים על פי ה-GDPR יחולו רק על עיבוד המידע האישי הכפוף ל-GDPR בהתאם לתחולת ההוראות הכלולות בו. אם ה-GDPR אינו חל על עיבוד המידע האישי שלך, ייתכן שחלק מההוראות לעיל לא יחולו עליך.
ההוראות הכלולות במדיניות פרטיות זו הנוגעות לעניינים המוסדרים על פי חוק הגנת הפרטיות יחולו רק על עיבוד המידע האישי הכפוף לחוק הגנת הפרטיות בהתאם. עם תחולת ההוראות הכלולות בו והתקנות שתוקנו מכוחו. אם חוק הגנת הפרטיות אינו חל על עיבוד המידע האישי ;שלך, ייתכן שחלק מההוראות לעיל לא יחולו עליך.

שאלות או חששות בנוגע לפרטיות

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לבעיות פרטיות ומידע אישי, אנא שלח לנו הודעה מפורטת אל: office@gilsolomon.com ואנו נעשה כל מאמץ לפתור את חששותיך ללא דיחוי.
אתה גם רשאי להגיש תלונה לרשות הפיקוח המתאימה בקשר לחששות שיש לך בנוגע לפרטיותך ולמידע האישי שלך.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: ״המדיניות״), מתארת כיצד גיל סולומון ושות' (להלן: "המשרד", "אנו" או "אנחנו") אוסף ומשתמש במידע אודות משתמשי האתר שלנו (להלן: ״המשתמשים״, "משתמש" או ״אתה״), בכתובת www.gilsolomon.com (להלן: ״האתר״), והשירותים אשר מוצעים או יוצעו מעת לעת במסגרת השימוש בו (להלן: "השירותים"). מדיניות זו הינה חלק מתנאי השימוש שלנו, אשר ניתן למצוא בכתובת: www.gilsolomon.com/hebrew/legal/terms (להלן: ״תנאי השימוש״). אנא קרא מדיניות זו בעיון. כל שימוש באתר והעברת מידע אישי כלשהו אלינו מהווה את הסכמתך המפורשת לאמור במדיניות זו בשים לב לכך שאינך מחויב למסור את פרטיך וכל מידע נוסף ו/או לעשות כל שימוש באתר. מדיניות זו מוסיפה על האמור בתנאי השימוש ולא גורעת מהם בשום צורה. ככל ואינך מסכים לתנאי מדיניות זו, עליך לחדול מכל שימוש באתר.מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך חלה בצורה שווה על שני המינים.

השימוש באתר

האתר מיועד למשתמשים מעל גיל 18. ככל שיתאפשר שירות מסוים למשתמשים בגילאים נמוכים מ-18, על משתמשים אלו לקבל הסכמה של אחד מהוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, טרם השימוש באתר ומסירת פרטים אישיים במסגרתו.
המשרד לא יאסוף במודע מידע על משתמשים שגילם מתחת לגיל 18. ככל והמשרד יאתר משתמש מתחת לגיל 18 נעשה את מירב המאמצים להסיר את פרטיו. ככל ונמסר למשרד מידע אודות משתמשים תחת גיל 18 ניתן לפנות למשרד באמצעות office@gilsolomon.com על מנת להסיר מידע זה

מידע שאנו אוספים והבסיס החוקי לאיסוף המידע

כחלק ממדיניות הפרטיות שלנו ברצוננו להסביר לך את הבסיס החוקי שלפיו אנו מעבדים מידע אישי (כהגדרתו להלן), הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולתקנה הכללית להגנה על מידע של האיחוד האירופי (להלן: "GDPR"), כמו גם לכל דין חל אחר בקשר עם הגנת פרטיות, כדלהלן:
כאשר משתמש משתמש באתר שלנו ובכל אחד מהשירותים, אנו מעבדים מידע אישי של אותו משתמש על מנת לבצע את החוזה שלנו עימו כפי שהוא מגולם בתנאי השימוש או לספק את השירותים לאותו משתמש;
אנו מעבדים מידע אישי, כמתואר להלן, על בסיס חוקי המסתמך על האינטרסים הלגיטימיים שלנו. אינטרס כזה כולל, בין היתר, עיבוד מידע אישי של משתמשינו: (א) כנדרש לאספקת השירותים בהתאם לסעיף 47 של ה-GDPR;
(ב) במידת הצורך למניעת הונאה או ניצול או שימוש לרעה באתר או השירותים;
(ג) במידת הצורך לצורך ביצועי שיווק ותקשורת תקשורת ישירה;
(ד) כנדרש לחלוק בין הגופים התאגידיים הקשורים אלינו לצורך מתן השירותים; או
(ה) כנדרש למניעת גישה בלתי מורשית לרשתות התקשורת האלקטרוניות שלנו והפצת קוד זדוני והפסקת התקפות 'מניעת שירות' ופגיעה במערכות מחשב ותקשורת אלקטרוניות;
חלק מהמידע האישי, כגון קובצי cookie של צד שלישי בהם אנו משתמשים, מבוססים על הסכמה שמספקים לנו המשתמשים כמפורט במדיניות העוגיות שלנו בכתובת: www.gilsolomon.com/hebrew/legal/cookies; ו-
חלק מהמידע האישי עשוי להיות מעובד על ידי שותפי צד שלישי מהימנים שלנו, כמתואר להלן, על בסיס היסוד החוקי המסתמך על האינטרסים הלגיטימיים שלנו שהוזכרו לעיל, למעט כאשר על אינטרסים אלו עולה זכות יסוד של פרטיים והגנת המידע האישי שלהם.
במקרה שיש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו או לנהלי הגנת הפרטיות שלנו, הנך מוזמן לפנות אלינו בכתובת: office@gilsolomon.com בכל שאלה שיש לך בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.

סוגי המידע שאנו אוספים

המשרד אוסף שני סוגי מידע: מידע אישי ומידע שאינו אישי.
"מידע שאינו אישי" פירושו מידע בלתי מזהה אשר עשוי להיות זמין או שנאסף באמצעות שימוש של משתמשים באתר או בשירותים. לידיעתך, בניגוד למידע אישי, מידע שאינו אישי אינו משמש לזיהוי לאדם מסוים ולכן, בעת עיבוד מידע שאינו אישי המשרד אינו מודע לזהותך כתוצאה מעיבוד מידע שאינו אישי זה.
"מידע אישי" פירושו כל מידע המזהה או יכול לשמש לזיהוי אדם, לרבות, אך לא רק, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת IP, פרטי חיוב וכו'.
מידע שאינו אישי שאנו אוספים – המשרד אוסף מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, וכו'. המשרד עשוי להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics.
מידע אישי שאנו אוספים – במידה ובחרת לפנות אלינו באמצעות ״צור קשר״ או באמצעות שליחת דוא״ל ישיר למשרד אנו אוספים את המידע שמסרת לנו לצורך יצירת קשר לרבות שם, טלפון, כתובת דוא״ל ותוכן ההודעה.

זכויות משתמשים

זכות מחיקה והגבלה - אתה עשוי להיות רשאי לבקש את המחיקה או הגבלת המידע האישי שלך, ואנו נענה לבקשות כאלה, ככל שניתן ובמידה הנדרשת על פי הדין החל.
סקירה ותיקון של המידע האישי שלך - תוכל לשלוח לנו בקשה בקשר לסקירת המידע האישי שלך אל: office@gilsolomon.com. במקרה בו המידע האישי שבמאגרינו שגוי או מיושן, תוכל לעדכן ולתקן את המידע האישי שלך על ידי מתן הודעה מתאימה או תיקון המידע האישי ישירות באתר, במידת האפשר.
שמירת המידע האישי - אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשמור כל מידע אישי כל עוד יש צורך בכך כדי: (א) לממש את המטרות המתוארות במדיניות הפרטיות שלנו; (ב) לצורך הגנה או ניהול מחלוקות והליכים משפטיים; (ג) לניתוח ופיתוח האתר או השירותים; ו- (ד) לציית לחוקים, תקנות או כללים רלוונטיים. נתונים שאינם אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.
ניידות של מידע אישי - ככל שהדבר רלוונטי לך ולשירותים, ייתכן שתהיה זכאי לבקש את העברת המידע האישי שלך למדינה אחרת, ואנו נענה לבקשות כאלה, במידה הנדרשת על פי הדין החל.
התנגדות לעיבוד מידע אישי - יש לך את הזכות להתנגד, או לבקש הגבלה על עיבוד המידע האישי שלך.
ביטול הסכמה - יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך בכל עת. לידיעתך, ייתכנו נסיבות בהן אנו זכאים להמשיך לעבד את המידע האישי שלך, בפרט אם העיבוד נדרש כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות והרגולטוריות שלנו. כמו כן, שים לב כי משיכת הסכמה לא תשפיע על חוקיות העיבוד המבוסס על הסכמה לפני ביטולו.
העברת מידע אישי חוצה גבולות - יש לך גם זכות לבקש פרטים מסוימים על הבסיס שלפיו מועבר המידע האישי שלך מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (במידה ואתה תושב שלו), אך ככל שנידרש להעביר לך הסכמי העברת נתונים, ייתכן שיהיה צורך לערוך חלקית ו/או להשחיר הסכמי העברת נתונים כאמור  ו/או פרטים אחרים מסיבות של סודיות מסחרית.
תלונות - יש לך זכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח המקומית שלך להגנה על מידע (כלומר, מקום מגוריך הרגיל, מקום עבודתך או מקום ההפרה לכאורה) בכל עת או בפני המוסדות הרלוונטיים במקום מגוריך. עם זאת, אנו מבקשים ממך, אנא נסה לפתור בעיות כלשהן איתנו לפני שתפנה לרשות הפיקוח המקומית ו/או למוסד הרלוונטי על ידי פנייה אלינו בכתובת: office@gilsolomon.com.

מסירת המידע לצדדים שלישיים

שים לב שאיננו משתפים מידע אישי שנאסף ממך עם צדדים שלישיים או עם שותפינו, למעט באירועים הבאים ורק במידה הדרושה:
מתן שירות - לספק למשתמשים את האתר או השירותים בהתאם לתנאים וההגבלות של מדיניות פרטיות זו או התנאים;
מניעה הונאה - אנו רשאים לשתף כתובות IP שנאספו על ידינו, לצורך איתור הונאות, אי חוקיות, סיכוני אבטחה או בעיות טכניות אחרות הקשורות לאתר או השירותים או כנדרש להפעלה ושיפור האתר או השירותים;
דרישה חוקית - אם המשרד נדרש או סבור באופן סביר שהוא נדרש על ידי חוק או רשויות אכיפת חוק לשתף או לחשוף את המידע שלך;
מחלוקות - בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי מכל סוג שהוא בין משתמשים לבין המשרד ביחס לאתר או לשירותים;
הפרות - במקרה שהפרת את מדיניות הפרטיות או את התנאים שלנו, או שהפרת את חובותיך בקשר לשימושך באתר או בשירותים, או פעלת באופן שלדעתנו סביר שהוא מפר כל דין רלוונטי לרבות חוקים, כללים או תקנות;
ארגון מחדש - אם המשרד מארגן מחדש את המבנה או העסק של האתר או השירותים במסגרת אחרת, בין אם באמצעות שינוי מבנה או המחאה לישות משפטית אחרת, או במקרה של מכירה או מיזוג של המשרד; או
ספקים ושותפים - במקרים מסוימים אנו עשויים לחשוף מידע אישי  לשותפים ולספקי השירותים המהימנים שלנו על מנת שיוכלו לבצע שירותים מבוקשים מטעמנו, כגון לאיתור הונאות, ספקי שרתים ואחסון נתונים או למטרות אבטחה וכדומה.

האם אנו עושים שימוש ב-Cookies

כאשר אתה משתמש באתר או בשירותים, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מעקב הידועות בשם Cookies (להלן: "עוגיות") או web beacons או או טכנולוגיות דומות. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של משתמש, ו-web beacons הן תמונות אלקטרוניות המאפשרות לספור מבקרים שניגשו לדף מסוים ולגשת לעוגיות מסוימות. עוגיות משמשות בדרך כלל גם אתרים המשתמשים בשירותי ניטור ומעקב אחר תנועה של צד שלישי. למידע נוסף על עוגיות אנא עיין במדיניות העוגיות שלנו בכתובת: www.gilsolomon.com/hebrew/legal/cookies.
אם אינך מעוניין להמשיך לקבל מאיתנו עוגיות, למעט עוגיות טכניות, תוכל להודיע ​​לנו על ידי ביצוע ההנחיות לביטול הסכמה לקבלת עוגיות וקבצים אלו שבמדיניות ה-Cookies שלנו בכתובת: www.gilsolomon.com/hebrew/legal/cookies.
במקרה שיש לך שאלות לגבי האופן שבו אנו משתמשים בעוגיות שאינן נענות בהצהרה זו, תוכל לפנות אלינו על ידי שליחת דוא"ל אל: office@gilsolomon.com.

אבטחת מידע

אנו משתמשים בכלים ובאמצעי אבטחה בסטנדרטים הנהוגים בתעשייה על מנת למנוע גישה או חשיפה של מידע אישי של משתמשים לרבות השמדה בלתי חוקית או אובדן מקרי של מידע אישי. במקרה שאתה מאמין שזכויות הפרטיות או האבטחה שלך או של מידע אישי שלך אינן מטופלות בהתאם למדיניות פרטיות זו, או שיש לך חששות סבירים בנוגע לשירות שלנו, אנא צור איתנו קשר בכתובת: office@gilsolomon.com.
למרות שאנו נוקטים במיטב המאמצים שלנו להגן על מידע אישי, שים לב שאמצעי אבטחה אלה אינם יכולים לבטל באופן מלא את סיכוני האבטחה הקשורים למידע אישי. לכן, בעוד שהמשרד משתדל להשתמש באמצעים מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על מידע אישי, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו המוחלטת, ועל כן, לא נהיה אחראים לנזקים שנגרמו כתוצאה מגישה בלתי מורשית למידע אישי שלך, אלא אם החרגת אחריות כאמור אסורה על פי חוק.
שים לב שבמקרה של תקרית אבטחה, שבה אנו מגלים כי המידע האישי שלך עלול להיות בסיכון, אנו ננקוט מאמצים סבירים להודיע לך ולרשות הרלוונטית (במידת הצורך, בכפוף לדין החל).

דיוור שיווקי

אנו לא שולחים למשתמשים מידע מסחרי או מבצעים קידום מכירות באמצעות דיוור ישיר כגון מיילים או הודעות SMS מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת של המשתמש מראש. במקרה בו נתת הסכמה כזו תוכל לבטל את ההרשמה לקבלת הודעות מסוג זה בכל עת, על ידי שליחת הודעה אל: office@gilsolomon.com, או בעקבות ההנחיות לביטול ההרשמה הכלולות בתקשורת כזו.
תוכל לנהל את המנוי שלך לניוזלטר, קידומי מכירות או חומרי שיווק שלנו על ידי הרשמה או ביטול הרשמה בכל עת. שים לב שאם הגדרת את הדפדפן שלך לחסום קובצי Cookie, הדבר עשוי להשפיע על היכולת שלך לבטל את המנוי. אם יש לך קשיים בניהול הדוא"ל שלך או העדפות תקשורת אחרות איתנו, אנא צור איתנו קשר בכתובת office@gilsolomon.com.

האם המשרד מעביר את המידע האישי שלי באופן בינלאומי?

אנו רשאים לאחסן או לעבד את המידע האישי שלך בישראל ובמדינות נוספות לרבות במדינות האיחוד האירופי או במדינות אחרות. אם אתה תושב האזור הכלכלי האירופי (EEA) אנו ננקוט באמצעים מתאימים על מנת להבטיח כי המידע שלך יקבל רמת הגנה מספקת על הנתונים בעת העברתו מחוץ לאזור הכלכלי האירופי. אם אתה תושב תחום שיפוט שבו העברת המידע האישי שלך מחייבת את הסכמתך, אז הסכמתך למדיניות פרטיות זו כוללת את הסכמתך המפורשת להעברת המידע האישי שלך.

הודעות דחיפה (PUSH)

אנו עשויים לשלוח לך מדי פעם הודעות דחיפה בנייד שלך המכשיר שלך עם עדכונים והודעות אחרות שעשויות לעניין אותך. תוכל לבטל את הסכמתך לקבל תקשורת מסוג זה על ידי שינוי הגדרות ההתראות במכשיר שלך.

שינויים במדיניות הפרטיות

לידיעתך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לעדכן או לתקן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת ואנו נפרסם באתר את מדיניות הפרטיות המתוקנת ונעשה מאמצים סבירים להודיע לך על כך בדוא"ל או בהודעת דחיפה על שינויים מהותיים. תאריך העדכון האחרון יבוא לידי ביטוי בתאריך "עודכן לאחרונה" לעיל. תנאים מתוקנים ייכנסו לתוקף באופן מיידי עם פרסומם. לכן, עליך לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת על מנת להישאר מעודכן בכל שינוי. אתה מסכים בזאת, לקבל את פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת כהודעה בפועל עבורך.
המשך השימוש שלך באתר או בשירותים לאחר פרסום השינויים במדיניות פרטיות זו החל מהתאריך "עודכן לאחרונה" לעיל מעיד על הסכמתך לשינויים אלה. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות המתוקנת, אנא הימנע משימוש באתר או בשירותים וצור עמנו קשר באמצעות שליחת דוא"ל אל: office@gilsolomon.com.

קישורים לאתרים/יישומים של צד שלישי

האתר שלנו או השירותים עשויים לקשר לאתרים אחרים או ליישומים של צדדים שלישיים המספקים מידע או שירותים שימושיים. כל מידע שמשתמשים מספקים בדפים המקושרים מסופק ישירות לצד שלישי זה וכפוף למדיניות הפרטיות של צד שלישי כזה. איננו אחראים לתכנים או לנהלי הפרטיות של אתרים המקושרים באמצעות האתר. קישורים מהאתר שלנו לצדדים שלישיים או לאתרים אחרים ניתנים לנוחות המשתמשים. עליך ללמוד על נוהלי הפרטיות של כל אתר לפני שתמסור להם מידע אישי .

דין וחוקים רלוונטיים

לידיעתך, ההוראות הכלולות במדיניות פרטיות זו הנוגעות לעניינים המוסדרים על פי ה-GDPR יחולו רק על עיבוד המידע האישי הכפוף ל-GDPR בהתאם לתחולת ההוראות הכלולות בו. אם ה-GDPR אינו חל על עיבוד המידע האישי שלך, ייתכן שחלק מההוראות לעיל לא יחולו עליך.
ההוראות הכלולות במדיניות פרטיות זו הנוגעות לעניינים המוסדרים על פי חוק הגנת הפרטיות יחולו רק על עיבוד המידע האישי הכפוף לחוק הגנת הפרטיות בהתאם. עם תחולת ההוראות הכלולות בו והתקנות שתוקנו מכוחו. אם חוק הגנת הפרטיות אינו חל על עיבוד המידע האישי ;שלך, ייתכן שחלק מההוראות לעיל לא יחולו עליך.

שאלות או חששות בנוגע לפרטיות

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לבעיות פרטיות ומידע אישי, אנא שלח לנו הודעה מפורטת אל: office@gilsolomon.com ואנו נעשה כל מאמץ לפתור את חששותיך ללא דיחוי.
אתה גם רשאי להגיש תלונה לרשות הפיקוח המתאימה בקשר לחששות שיש לך בנוגע לפרטיותך ולמידע האישי שלך.